Vysvětlení (níže tabulka) nebo (odkaz na přednášku): Hvězdolet

Časový vývoj cílů:

Smysl cíle:

Obecné cíle:

Zdůvodnění cíle:

Osobní zdůvodnění:

Najít posádku hvězdoletu. Posádku hvězdoletu musí tvořit lidé nejen všech oborů, dovedností a schopností, ale také stáří a pohlaví, protože při cestách vesmírem na obrovské vzdálenosti se nemohou spoléhat na podporu ze Země. Což je zásadní rozdíl oproti výpravám v současnosti i minulosti. Nelze očekávat, že někdo jiný (než člověk rozhodnutý osídlit Vesmír) vyvine a sestrojí hvězdolet. Kdo sám nemá zájem opustit planetu Zemi a vzdát se přitom všeho luxusu pocházejícího z naší planety - ten nebude mít zájem vzdát se tohoto luxusu, aby splnil tento cíl.

Zdá se být nevyhnutelné, aby právě lidé toužící po cestách ke hvězdám spojili své síly, lidé mající stejné předpoklady jako 1. člověk ve vesmíru J. A. Gagarin:

dobrosrdečnost, moudrost, skromnost, pracovitost, poctivost, cílevědomost a fantazii.

Lidé jsou nejdůležitějším prvkem pro osídlení Vesmíru, neboť bez lidí Vesmír lidmi  neosídlíme. Kdo bude pracovat na výpravě ke hvězdám, když ne já?!?

Kdy budu pracovat na výpravě ke hvězdám, když ne teď?!?

Vyvinout vše potřebné pro hvězdolet. Jde o zcela nový úkol, před kterým dosud lidstvo a vůbec živí tvorové stáli, a který znamená ještě větší krok než učinili tvorové obývající moře, když vstoupili na pevninu a osídlili ji. Je nutné vyvinout uzavřený systém obnovy vzduchu, vody a potravy na dobu celých staletí.

Je nutné vyvinout energetické a pohonné systémy hvězdoletu, které umožní překonání meziplanetárních a mezihvězdných vzdáleností.

Je nutné vyvinout nově téměř všechny běžné technologie zpracování surovin až do konečného výrobku a jeho likvidace. Neboť suroviny a postupy zpracování používané na Zemi nejsou dostupné a možné ve vesmíru ani na jiných planetách.

Je nutné vyvinout společenský systém (výchova, spravedlnost, vzdělání, práce i odpočinek) umožňující pokračování a rozvoj civilizace i v omezených podmínkách hvězdoletu nebo kolonie.

Prvním a nejdůležitějším úkolem je vytvořit prostředí vyhovující lidem a jejich potřebám po celý jejich život ve stísněném prostoru hvězdoletu či kolonie. Veškeré uskutečněné práce je potřebné vykonat formou zábavy, nikoliv nucené povinnosti, s ospravedlnitelnými rozumnými náklady!
Sestrojit hvězdolet. Patrně jedinou schůdnou cestou stavby hvězdoletu je, po dlouhou dobu, společná práce lidí mající cíl letět ke hvězdám, aby tato práce nebyla zmařena proměnlivostí priorit lidské civilizace. První a základní úkol je vytvořit uzavřený systém. Toto se dá zkoušet pomocí poměrně jednoduchých, nenáročných a levných zařízení zde na Zemi. Teprve výsledek těchto zkoušek dá jasnou odpověď na otázku: jaké jsou minimální nároky na obytnou část hvězdoletu nebo kolonie? A tedy: jaké technické nároky musí hvězdolet splnit?

Stavba jednotlivých experimentálních zařízení se bezpochyby uskuteční mnoha malými krůčky při vývoji potřebných technik. Nejprve je nutné začít od malých zařízeních, a teprve později přejít k velkých zkušebních prototypů, jež budou testovány po dlouhou dobu.

Základním kamenem těchto prací je vývoj pravidel fungování posádky hvězdoletu. Tedy jakési "minicivilizace" tak, aby veškeré získané vědomosti a prostředky skutečně sloužily k dosažení cíle - hvězd. Je nemožné předem určit časový, materiální a technologický rámec celého projektu. Máme prostě "štěstí", že jsme první. Ale dozajista to bude zajímavá práce!
Vyzkoušet hvězdolet v podmínkách kosmu. Teprve plně funkční hvězdolet má smysl vyzkoušet v blízkém vesmíru Země a Slunce. Nepochybně prvními kroky k osídlení vesmíru budou podniknuty v blízkém okolí Země, kde je možnost rychlé pomoci ze Země nebo rychlého návratu na Zemi.

Patrně nejlepším a logickým postupem jsou soběstačné kolonie na oběžné dráze Země, později na Měsíci a nakonec na ostatních planetách Sluneční soustavy. Teprve potom lze uvažovat o cestě k jiným hvězdám a jejich kolonizaci.

Zásadní rozdíl oproti dnešní kosmonautice a jejím plánům do budoucnosti je surovinová nezávislost kosmických kolonií a tím docílení jejich životaschopnosti. Je nemožné předem určit časový, materiální a technologický rámec celého projektu. Máme prostě "štěstí", že jsme první. Ale dozajista to bude dobrodružné!
Uskutečnit cestu ke hvězdám. Protože cesta ke hvězdám a jejich osídlení je cesta trvající dlouhá staletí ba tisíciletí, není důvod ke spěchu. Ale pro její uskutečnění nelze nečinně čekat. Nejspíše budou mezihvězdné cesty vždy natolik nákladné (surovinově i časově), že jediný důvod pro jejich uskutečnění bude kolonizace.

A teprve po získání zkušeností s osídlením Sluneční soustavy a zdokonalením pozorovací techniky vzdálených hvězd a exoplanet, lze rozumě odhadnout nejslibnější cíle pro mezihvězdné cesty spojené s kolonizací cizích hvězd.

Cesta ke hvězdám bude bezpochyby dlouhá, trvající generace, náročná, plná těžké práce a odříkání, ale výsledek dozajista stojí za námahu.

Za svého života se patrně nedočkám mezihvězdné výpravy, ale alespoň zažiji hmatatelný pokrok!