Účast lidí by měla být zastřešena občanským sdružením, které by konkrétně upravovalo podmínky, práva a závazky členů. Avšak, budoucnost bude patrně jiná, sdružení pak není potřebné, viz: budoucnost

Základní stanovy sdružení:

(prováděcí stanovy jsou navrhovány a schvalovány členy dle potřeb)

Členství

§ Nové členství je schvalováno hlasováním všech členů, které mají hlasovací právo.

§ Člen platící roční poplatek 100 Kč získá právo účastnit se dění ve sdružení.

§ Člen platící pravidelný měsíční příspěvek má hlasovací právo.

(Neplatí roční poplatek)

§ Vystoupení ze sdružení je možné uskutečnit automaticky nezaplacením ročního poplatku.

§ Vyloučení ze sdružení je řešeno hlasováním všech členů, které mají hlasovací právo.

§ Rodinní příslušníci členů mají přirozeně také status člena.

 

Roční poplatek

§ Roční poplatek 100 Kč je třeba zaplatit do 31. ledna. U nově přijatých členů do 1 měsíce po přijetí do sdružení.

 

Pravidelné příspěvky

§ Výše pravidelného měsíčního příspěvku je dobrovolná. Její velikost je však kvantována na celá procenta z hrubého příjmu zaokrouhleného na celé desetitisíce. Doloženého například z daňového přiznání.

(Např. člen má měsíční hrubí příjem 10 000 Kč a může tak měsíčně příspívat 1%, tj.100 Kč, nebo 2%, tj. 200 Kč, atd.)

 

Hlasování o členech a pravomoci

§ Pravomoc členů se určuje pouze hlasováním.

§ Vyloučení členů ze sdružení se rozhoduje pouze hlasováním.

§ Hlasovací právo mají pouze členové, kteří přispívají do sdružení pravidelným měsíčním příspěvkem.

§ Všichni mají stejnou váhu hlasu.

 

Hlasování o cílech a plánech prací

§ Cíle a plány prací se určují pouze hlasováním.

§ Hlasovací právo mají pouze členové, kteří přispívají do sdružení pravidelným měsíčním příspěvkem.

§ Podle výše procent (z hrubého příjmu) pravidelného příspěvku je určena váha hlasu (hodnota % = váha hlasu).

(Např. člen má měsíční hrubí příjem 10 000 Kč a platí měsíční členský příspěvek 1% (tj. 100 Kč). Pak váha hlasu při hlasování je 1 hlas. Tj. 1% = 1 hlas, 2% = 2 hlasy, atd.)

 

Povinnosti člena

§ Na práci ve sdružení (např. práce spojené s vývojem, stavbou a provozem experimentálního zařízení) by si měl člen vyhradit nejméně několik dnů do roka.

§ Člen má respektovat výsledky hlasování a stanovy sdružení.

 

Práva člena

§ Člen může užívat experimentální zařízení, pokud tím nenaruší probíhající práci (po domluvě).

§ Člen, platící měsíční příspěvky, má neomezený přístup k užívání experimentálního zařízení, pokud tím nenaruší probíhající práci.

§ Člen sdružení je považován za kandidáta do posádky hvězdoletu, tj. v případě úspěšného uvedení hvězdoletu do provozu je v pořadníku dle data zápisu do sdružení.

§ Člen sdružení, platící měsíční příspěvky, je považován za člena posádky hvězdoletu včetně rodinných příslušníků, tj. v případě úspěšného uvedení hvězdoletu do porovozu mají zaručené místo v něm.

(Nevyvíjíme a nestavíme hvězdolet pro minimální posádku, ale naopak pro všechny zájemce osídlení vesmíru.)

 

Práva sdružení

§ Sdružení je majitelem všech zařízení, nemovitého i movitého majetku, které bylo získáno za členské příspěvky.

§ Sdružení financuje a zařizuje případné patentové řízení v případě důležitých objevů (vynálezů) jeho členů.

§ Sdružení je majitelem výše zmíněných patentů.

§ Finanční prostředky získané z patentů podléhají stejným pravidlům jako finanční prostředky získané z pravidelných měsíčních členských příspěvků.

§ Člen, přirozeně ani jeho rodinný příslušník, nemůže být placen z peněz sdružení za práci pro sdružení.

§ Sdružení lze zrušit pouze jediným způsobem a to souhlasem úplně všech členů.

(I rodinní příslušníci členů mají také status člena. Důvodem je ochrana života lidí, proto musí každý vyjádřit souhlas, že proti rozhodnutí nic nemá a takové rozhodnutí neohrozí jeho život.)

§ Majetek a peníze sdružení lze převést mimo sdružení pouze jediným způsobem a to souhlasem úplně všech členů.

(I rodinní příslušníci členů mají také status člena. Důvodem je ochrana života lidí, proto musí každý vyjádřit souhlas, že proti rozhodnutí nic nemá a takové rozhodnutí neohrozí jeho život.)

§ Sdružení může změnit výše uvedená základní pravidla pouze jediným způsobem a to souhlasem úplně všech členů.

(I rodinní příslušníci členů mají také status člena. Důvodem je ochrana života lidí, proto musí každý vyjádřit souhlas, že proti rozhodnutí nic nemá a takové rozhodnutí neohrozí jeho život.)

 

Návrh základních stanov sdružení je inspirován tím nejosvědčenějším z lidského světa v průběhu písmem zaznamenaných dějin: Hlasování o řešení je převzato z řeckého (antického), švýcarského a islandského systému. Otevřenost ohledně příjmů je převzato ze skandinávského systému. Nedělitelnost majetku sdružení je převzato z českého (husitského), čínského a sovětského systému. Váha hlasů a možnost členství bez povinností a výhod je převzato z anglického a amerického systému. Hlasování o lidech je převzato z řeckého (antického), českého (starověkého) a amerického systému. Taková pravidla umožnily vytvářet dlouhodobě stabilní systém (v dané právní oblasti).